Składka kościelna

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o regularnym opłacaniu składki kościelnej.

W myśl przepisów prawa kościelnego każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych.

Składki te powinny wynosić co najmniej 1% dochodu.

W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe.

Poprzez opłacenie lub zwolnienie ze składki za ubiegły rok nabywa się czynne prawo wyborcze. W zależności od decyzji Rady Diecezjalnej liczba parafian płacących składki kościelne przekłada się na liczbę otrzymanych mandatów do Synodu Diecezjalnego.

Z wpłacanych przez parafian składek kościelnych finansowana jest działalność parafii, administrowane są budynki parafialne, wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników parafii, odprowadzana jest składka diecezjalna oraz ogólnokościelna.

Dlatego tak ważnym dla naszej parafii jest regularne opłacanie składek kościelnych.

Zachęcamy do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych kwot.

Numer konta Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Bładnicach, na które można dokonywać wpłat:

Bank: ING Bank Śląski
91 1050 1403 1000 0023 6112 7869

tytuł: ofiara na cele kultu religijnego

Przykładowe obliczenie składki:

W przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 1 200,00 netto, to roczna składka kościelna wynosi 1 200,00 x 12 miesięcy = 14 400,00 x 1% = 144,00 zł rocznej składki kościelnej. Kwotę dzielimy przez 12, co daje nam miesięcznie 12 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty w wysokości 12 zł na konto bankowe parafii. W tytule przelewu należy wpisać: ofiara na cele kultu religijnego (pozwoli to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku) – składka kościelna.

 

Zgodnie z Okólnikiem Konsystorza nr 3/K/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji parafialnej, Rada Parafialna może przenieść do kartotek archiwalnych osoby, które nie płacą składek parafialnych, nie kontaktują się z parafią przez okres dłuższy niż 10 lat. Jeżeli osoby te ponownie zgłoszą się do parafii  i uregulują zaległość w opłacaniu składki kościelnej, Rada Parafialna poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały ponownie wpisuje ich do ewidencji wiernych.

Zaległość w opłacaniu składki kościelnej wiąże się z trzykrotnym zwiększeniem wszystkich opłat za czynności parafialne i cmentarne.