• Formalności związane z pogrzeb

Jeśli zgon nastąpił w domu (śmierć z przyczyn naturalnych), należy powiadomić lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe.

Lekarz, po stwierdzeniu zgonu, wystawia kartę informacyjną lub kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego) .

Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu wyprowadzenia zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu lub podjąć je osobiście.

W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie ciała przez zakład. Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda odpis skrócony aktu zgonu.  Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do kancelarii parafialnej by spisać kościelny akt zgonu do Księgi Zmarłych.  Datę i godzinę pogrzebu można uzgodnić zaraz po stwierdzeniu zgonu. Informację o pogrzebie po ustaleniach z księdzem proboszczem  należy przekazać Zakładowi pogrzebowemu oraz podać do wiadomości poprzez ogłoszenie. Przed uroczystością pogrzebową należy księdzu dostarczyć dane w którym wymienione są osoby związane ze zmarłym.

Należy dostarczyć rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobrać zasiłek pogrzebowy. Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje również w przypadku, gdy chociaż jedna osoba z najbliższej rodziny jest ubezpieczona i stwierdzi że zmarły był na jej utrzymaniu.

Przed uroczystością pogrzebową należy księdzu. przewodniczącemu liturgii dostarczyć ostatnie pożegnanie, w którym wymienione są osoby związane ze zmarłym.

Liturgia pogrzebowa może odbyć się  w kościele parafialnym  lub na cmentarzu w kaplicy cmentarza. Żegnamy zmarłego  podczas nabożeństwa  w trakcie którego stoi  trumna z ciałem  zmarłego.
Po nabożeństwie  procesjonalnie ciało przeprowadzane jest na cmentarz, gdzie odbywa się ostatnia część liturgii i następuje złożenie ciała do grobu.

W innych przypadkach, np. pogrzeb samobójcy, pogrzeb dziecka, które urodziło się martwe, itp., przebieg liturgii ustalany jest indywidualnie w kancelarii parafialnej z księdzem.